Продукти
  Функционални храни Биомилк
  Пробиотик Биомилк
  Синбиотик Лактера
  Синбиотици Меджик Пауър
  Органична козметика
  Синбиотик Laktera+
  Пробиотици от козе мляко
  Пробиотична Закваска
  Пробиотични глицеринови сапуни
  Бижута за магнитотерапия

Здравна информация
  Информация за пробиотиците
  Уникални качества
  Функционални храни
  Клинични проучвания
  Експериментални проучвания
  Билкови екстракти и масла комбинирани с пробиотици
  Пробиотици и козметика
  Магнитотерапия

Независими консултанти
  Регистрация на консултант
  Принципи на работа
  Директни продажби
  Често задавани въпроси

Информация за нас
  За нас
  За контакти
  Доставка на пробиотици
  Офиси и представителства
  Пробиотици - видео
  Права за ползване

Експериментални проучвания на пробиотициПроучване ефекта на пробиотиците Biomilk при експериментално индуцирана хиперлипидемия


При мъжки бели плъхове е проведена експериментална хиперлипидемия с атерогенна диета (1.5% холестерол в слънчогледово масло).


Установява се на 31-я ден достоверно увеличаване на триглицеридите, холестерола и хистологически данни за натрупване на мазнини в черния дроб.


При животните, приемали пробиотик Biomilk, се премахва ефектът на атерогенната диета, наблюдават се регенерационни ефекти по отношение на хепатоцитите и протекция от липидната дегенерация.


Изследването е извършено от колектив от Военномедицинска Академия – София и Медицински Университет – Варна.


     
Черен дроб на контролно животно; запазена хистологична структура. Оцветяване с XE; увеличение x16. Черен дроб от животно при атерогенна диета. Оцветяване с oil-red за доказване на мазнини; увеличение x40. Черен дроб от животно при атерогенна диета и Biomilk – 1600 mg/kg. Пълно въстановяване на промените след приложението на пробиотик Biomilk – 1600 mg/kg и Biomilk -1 – 1600 mg/kg. В цитоплазмата на хепатоцитите липсват мастни капки. Оцветяване с XE; увеличение x 25.


Ефект на синбиотик Лактера при стомашни язви, предизвикани от етилов спирт


Изследването е проведено върху бели женски плъхове, приемали ежедневно еднократно в продължение на 10 дни синбиотиците Laktera Optima, Laktera Forte (с жен-шен) и Laktera Relax (с жълт кантарион). Като улцерогенен агент е използван 45% етилов спирт, въвеждан чрез сонда 1 час преди изследването. Извършено е морфометрично изследване на стомашните лезии, като резултатите са представени като язвен индекс (Я. И.) (мм2). Данните са представени в таблица №19.


Опитни групи Язвен индекс (мм2) Опитни групи Язвен индекс (мм2)

Контрола

Няма язви

Етилов спирт 45%

24,3 ± 8,5

Laktera Optima

Няма язви

Laktera Optima + Етилов спирт 45%

3 точковидни

Laktera Forte (с жен шен)

Няма язви

Laktera Forte (с жен шен) + Етилов спирт 45%

Няма язви

Laktera Relax (с жълт кантарион)

Няма язви

Laktera Relax (с жълт кантарион) + Етилов спирт 45%

5 точковидни


От нея е видно, че самостоятелното хронично третиране със синбиотик Лактера не предизвиква язвообразуване. Третирането с 45% етилов спирт довежда до силно изразено язвообразуване. Лактера самостоятелно или с жълт кантарион силно протектира стомашната лигавица срещу язвообразуването от действието на етиловия спирт. Най-силно изразен противоязвен ефект на стомашната лигавица има пробиотикът Лактера с жен-шен, профилактирал 100% стомашната лигавица срещу язвообразуване от 45% етилов спирт.Антитуморен ефект на млечнокиселите пробиотични продукти Biomilk


Хранителен режим с четири вида пробиотици, съдържащи различни щамове на Lactobacillus Bulgaricus, е приложен върху плъхове с диметилхидразинова (ДМХ) индуцирана туморогенеза в условията на 7-месечен експеримент. Получени са следните резултати:

  • При четири хранителни добавки честотата на ДМХ - индуцираната туморогенеза е силно намалена: с 81,8% при групи 0 и с 50% при групите 1, 2, 3, 4;
  • Средният брой на туморите на едно животно е различен при четирите групи и при всички случаи по-нисък от контролната група, третирана с ДМХ и хранене само с брикетна вивариална храна;
  • Във всички опитни групи, хранени с млечнокисели продукти, относителният дял на злокачествените тумори е по-нисък, отколкото при контролната група. По-нисък е и относителният дял на животните с индуцирани злокачествени новообразуваня;
  • Налице е изразена разлика в антитуморния ефект при различните щамове на Lactobacillus Bulgaricus, като при щамовете, продуциращи D(-) млечна киселина, е най-висок относителният дял на доброкачествените тумори. Опитните животни, хранени с лактобацилите, продуциращи преимуществено L(+) млечна киселина, са с по-нисък антитуморен ефект.

Проучването потвърждава данните на И. Богданов, японски учени (А. Хосоно и др.) и други учени за антитуморен ефект на млечнокиселите пробиотици и специално на тези, съдържащи Lactobacillus Bulgaricus.Лъчезащитно действие на пробиотиците Biomilk


Широкото използване на източници на йонизираща радиация в техниката, медицината и ядрената енергетика увеличава вероятността за лъчево-индуцирани заболявания, включително и тези като раковите заболявания. Аварията в Чернобил доказва неприложимостта на концепцията за химическа лъчезащита при продължително облъчване с малки дози йонизираща радиация.


Способността на Lactobacillus Bulgaricus да повишава лъчерезистентността на организма е оценявана по показатели, характеризиращи степента на поражение и възстановяване на най-уязвимата система при лъчевъздействие – кръвотворната. Опитните животни са облъчени еднократно с 3 Gy на 137 Cs източник с мощност на експозицията 0,87 Gy/min. Млечнокиселите пробиотици са въвеждани в продължение на 15 дни през устата. Получените резултати показват, че млечнокиселите пробиотици, съдържащи определен щам на живи клетки на Lactobacillus Bulgaricus, оказват изразен лъчезащитен ефект върху костния мозък и създават условия за ускорено възстановяване на кръвотворенето на целия организъм.Изследване на пробиотиците Biomilk за ембриотоксичност


Тератогенното проучване на скелетната и органна токсичност на пробиотиците от серията Biomilk е проведено върху бременни женски плъхове от порода Lister Hooded в периода на органогенезата. Бременните женски плъхове са третирани с 0,8 g/kg тегло с пробиотичнити млечни хранителни добавки Biomilk контролна група с дестилирана вода в периода на органотенезата. Получени са следните резултати: не се наблюдават признаци на токсичност у майките, теглото и размерът на фетусите, теглото на плацентите и черните дробове са в рамките на контролните показатели, не се наблюдават аномалии по отношение на скелета, изследванията за скелетна чупливост не показаха отклонения от контролните групи. При външното изследване не са наблюдавани тератогенни ефекти, при хистологичните изследвания не са наблюдавани увреждания в изследваните органи (бял дроб, черен дроб, далак, бъбреци).